Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Ansökan

Ansökan om Assar Gabrielssons pris kan inlämnas av person som disputerat senast 3 år före ansökningstidens utgång.

Från och med 2016 utlyses två priser inom basvetenskaplig cancerforskning respektive klinisk cancerforskning. Den sökande skall i ansökan ange vilket av priserna som söks. Endast en ansökan kan inlämnas.

Inom basvetenskaplig cancerforskning inkluderas grundläggande, experimentell och preklinisk cancerforskning. Inom klinisk cancerforskning bör en del av forskningen vara patientnära, och t ex innefatta kliniska studier eller interventionsstudier.

Sammanlagt skall ansökan innehålla:

  • En fullständigt ifylld ansökningsblankett - 9 ex. (se nedan för hämtning)
  • Kandidatens fullständiga meritförteckning - 9 ex.
  • Avhandling (OBS! Ej äldre än tre år) - 9 ex.
  • Kandidatens motivering - 9 ex.

Hämta ansökningsblankettöppnas i nytt fönster (word, 199.9 kB) - Endast blankett på engelska.

Varje dokument inklusive avhandling skall skickas i sex exemplar (ett original + fem kopior) till stiftelsens kansli.

Ansökan med allt material skall senast 1 februari vara fondens kansliöppnas i nytt fönster tillhanda, varifrån även kompletterande information kan erhållas.

ANSÖKAN SOM EJ ÄR KOMPLETT KOMMER EJ ATT BEAKTAS!

Fondens styrelse fattar beslut om pristagare vid styrelsemöte i april/maj varefter prisutdelning sker i maj.


Varje pristagare har därefter, i samband med det ordinarie ansökningstillfället om forskningsbidrag möjligheten att separat ansöka om ett forskningsanslag på 100 000 SEK senast 1 oktober under samma år. Projektbeskrivningen skall innehålla planerad verksamhet under en tvåårsperiod.Ansökningsformuläret är detsamma som för forskningsbidragsansökanöppnas i nytt fönster (word, 214.1 kB).

Fondens styrelse fattar beslut om planen vid styrelsemöte i november/ december varefter anslaget utbetalas i december.