Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Seminarieverksamhet eller liknande

Ansökningar om bidrag till att täcka kostnader för seminarier, konferenser eller liknande kan inlämnas löpande under året.

Villkor

Arrangemanget skall:

 • ges inom Västra Götalandsregionen;
 • ha inriktning på cancer;
 • vara öppet annonserat så att alla intresserade kan delta.

Bidrag kan ges till kostnader för föreläsare, resa och uppehälle, lokalhyra eller liknande. För varje arrangemang kan upp till 15 000 SEK beviljas efter granskning.


Ansökan

Ansökan kan inlämnas löpande under året, och bör helst ha inkommit 6 veckor innan arrangemanget skall hållas.

Ansökan skall innehålla följande information:

 • Namn på sökande, titel, arbetsplats,
 • Sökandens kontaktuppgifter (telefon och email),
 • Namn på arrangör,
 • Titel på arrangemanget,
 • Detaljerat beskrivet program,
 • Mål på arrangemanget,
 • Hur arrangemanget skall annonseras,
 • Total budget för arrangemanget,
 • Vilka andra ansökningar om bidrag som inlämnats och erhållits eller planerats att inlämnas till andra finansiärer,
 • Medel som söks från AG-Fond.

Ansökan kan redigeras i Word eller pdf-format och skickas per email till secretariat [at] agfond [dot] se.

Arrangemangen som beviljas skall dessutom annonseras på stiftelsen websidorna.


Rapport

En kortfattad rapport skall insändas till fondens kansli via email, med angivande av fondens diarienummer för anslaget, senast 1 månad efter arrangemangets avslutning.

Avsikten med rapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.