Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Resebidrag

Resebidragens syfte är att underlätta kunskapsspridning och -utbyte inom cancerforskningsområdet för unga forskare.

Ansökan

Ansökan om bidrag till vetenskaplig resa kan göras under hela året, dock senast två månader före planerad resa. Den skall göras på avsett formulär (se nedan). Resan skall ha relation till cancerforskning och kräver ett aktivt deltagande.

Resmålet samt avrese-, hemresedatum skall obligatoriskt indikeras. Formuläret för bidragsansökan och dess bilagor insändes i en pdf-fil via e-mail till fondens kansli varifrån även kompletterande information kan erhållas.

Hämta ansökan Word, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Endast på engelska)

Hämta instruktion Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Endast på engelska)

Bra att komma ihåg:

  • Resebidragsansökan är inte avsedd för utbildningsresor eller Post doc resor.
  • Stiftelsen godkänner max. en ansökan per sökande och kalenderår.
  • Motivering till ansökan skall vara tydligt relaterat till cancerforskning.
  • Sökanden skall erhålla grundexamen och vara doktorand.
  • Sökanden skall delta i konferensen på ett aktivt sätt genom att presentera exempelvis en poster.
  • Ansökan är också lämplig för konferenser som äger rum i Sverige och även online konferenser.
  • Ansökan skall skickas senast två månader före en planerad resa.
  • Godkännande för en posterpresentation krävs för att få ett resebidrag. Om detta saknas vid ansökan, kan det saknande dokumentet skickas i efterhand. Bidraget, om beviljat, kommer att betalas endast efter att dokumentet erhållits (via e-post) av kansliet.
  • En reserapport skall skickas senast en månad efter återkomst.

Sökande skall ta kontakt med kansliet Öppnas i nytt fönster. för att få ytterligare information avseende ansökan.

Rapport

Reserapporten skall insändas till fondens kansli via email med angivande av fondens referensnummer för anslaget senast 1 månad efter avslutad resa.

Avsikten med rapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.
Rapporten skall vara kortfattad och ha karaktären av en klinikintern reseberättelse i vilken bidragsmottagaren med utgångspunkt från sin personliga erfarenhet och kunskap uttrycker det väsentligaste som resan givit.

Rapporten bör spridas inom kliniken och eventuellt till andra som kan ha intresse därav. Det är inte fondstyrelsens avsikt att publicera rapporten, vilket tillåter ett friare språk.

Detta betyder naturligtvis inte att fondstyrelsen motsätter sig publicering av rapporten.